Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Antibiyotik dirençli Enterobacteriaceae'ya karşı kolistin+AZT kombinasyonu başarılı.
Bir infeksiyon modelinde fosfomisin+Meropenem pseudomonas'a karşı monoterapiden daha iyi.
JAMA'da yayınlanan çalışmada ventile hastalarda chlorhexidine (CHX), selektif orofaringeal dekontaminasyon, ve selektif GI dekontaminasyonunun antibiyotik direnci üzerine etkisine bakılmış.
 Journal of Antimicrobial Chemotherapy dergisinde yayınlanan bir derleme A. fumigatus'taki azol direncinin mekanizması ve epidemiyolojisi hakkında ayrıntılı bilgiler veriyor.
 Bir antiepileptik ilaç olan karbamazepin'in, plazmid aracılığıyla geçen çoklu antibiyotik direncini farklı bakteri türleri arasında artırdığı saptandı. 
 Türkiye'de enterik bakterilerde karbapenem direncinin en önemli nedeni olan OXA-48 enzimini salgılayan bakteri infeksiyonlarının tedavisi hakkında Antimicrobial Agents and Chemotherapy'de bir derleme yayınlandı. 
 Bu yıl içinde Lancet Infectious Diseases'de yayınlanan karbapenem dirençli Gram-negatif bakteri infeksiyonlarının tedavisinde kolistin monoterapisi ile kolistin-meropenem kombinasyonunu kıyaslayan çalışmada iki grup arasında farklılık tespit edilememişti (AIDA çalışması). Bu çalışmanın sekonder analizinde kolistin  dirençli A. baumannii infeksiyonlarının, duyarlı suşların neden olduğu infeksiyonlara kıyasla daha düşük mortaliteye yol açtığı, dahası kolistin dirençli suşlarda kolistin monoterapisinin kolistin-meropenem kombinasyonuna kıyasla daha başarılı olduğu gösterildi.
 Periprostetik eklem infeksiyonlarınad hangisi kötü: metisilin direncine karşı metisilin duyarlılığı..
Vorikonazol direnci ve tedaviye geç başlama mortaliteyi artırıyor.
 Invitro çalışmada dirençli S. aureus'ta dalbavancin'in tek başına ya da kombinasyonda kullanımına bakılmış.