• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir olgu serisinde, tigesiklin standart tedaviye yanıtsız kalan legionella pnömonili hastalarda etkili bulunmuş. 
 Medscape web sitesinde yayınlanan kısa bir bilgilendirme notu, 20 haftadan önceki gebeliklerde kullanıldığı takdirde abortusa neden olabilen, bu nedenle de kullanılmaması gerekli antibiyotikleri sıralıyor.
 Delafloxacin 19 Haziran 2017 tarihinde FDA tarafından cilt ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisinde kullanım için onaylandı. Yeni antibiyotiğin oral ve parenteral formları bulunuyor.
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.
 Medscape Infectious Diseases web sitesinde serbest erişimli yayınlanan bir derleme, uygun antibiyotik kullanımında doğru tanının önemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıyor.
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Haziran 2017 sayısında yayınlanan bir makale, AmpC kromozomal beta-laktamaz sentezleyen enterik gram-negatif bakterilerle oluşan bakteremilerin tedavisinde sefepim, meropenem ve piperasilin-tazobaktam kombinasyonunun etkinliğini retrospektif olarak değerlendiriyor.
 Clinical Microbiology and Infcetion dergisinin Haziran 2017 sayısında fosfomisin'in klinik kullanımına ilişkin geniş bir literatür taraması ve metaanalizi içeren bir derleme yayınlandı. Derlemeye serbest erişim mümkün.
 Annals of Internal Medicine'da yayınlanan ve Kanada'da 8990 pratisyen hekimle yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, üst solunum yolu infeksiyonlarında uygunsuz antibiyotik reçete eden hekimler arasında, kariyerlerinin orta ve geç döneminde olup, günde 45'ten fazla sayıda hasta gören hekimler istatistik olarak anlamlı derecede daha fazla.
 Journal of Hospital Medicine Dergisi'nde yayınlanan bir retrospektif çalışmada, piperasilin tazobaktam ve vankomisin kombinasyonunun, ilaçların tek tek kullanımına kıyasla en az 2.5 kat daha nefrotoksik olduğu saptanmış.
 Kanada'da yapılan epidemiyolojik bir çalışmada riskin 1.34 kat arttığı saptanmış.