• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayılanan bir makale, hematolojik kanseri olan veya kök hücre nakli yapılan hastalarda Hepatit B reaktivasyonunun taraması, profilaksisi ve tedavisi konusuna yönelik bir sistematik derlemeyi içeriyor.
 American College of Physicians (ACP) ve CDC'nin ortak olarak hazırladığı Hepatit B aşılama ve tarama kılavuzu Annals of Internal Medicine'da yayınlandı. Kılavuzun tam metnine serbest erişim mümkün.
 83 ülkeden 234 uzmanın katılımıyla hazırlanan bir derleme cerrahi uygulamada antibakteriyel ve antifungal antibiyotiklere direnci ve önleme konusunda alınacak önlemlere ilişkin ayrıntılı öneriler içeriyor. Makalenin tamamına serbest erişim mümkün. Deklerasyonu içlerinde ESCMID'in de olduğu 10'dan fazla uluslararası dernek onaylamış.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinde yayınlanan bir makalede EUCAST yetkilileri laboraturlarda kolistin direncini saptamada E-test ve benzeri gardient testleri ya da otomatize sistemlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Tercih edilmesi gereken yöntem broth mikrodilüsyon yöntemi...
 WHO karbapenem dirençli enterikler, Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa için infeksiyon kontrol önlemlerini içeren yeni bir kılavuz yayınladı. Benzer şekilde ECDC de karbepenem dirençli enterikler için ayrı bir kılavuz yayınladı.
 10-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Guadalajara-Meksika'da yapılan 48. Dünya Akciğer Sağlığı Kongresi'ne (The 48th Union  World Congress on Lung Health) ilişkin notlar Kongre'ye katılan Dr. Şeref Özkara tarafından verem.org.tr adresinde yayınlandı. Tüberkülozla ilgili en son ve yeni bilgilerin aktarıldığı notlar akıcı bir dille yazılmış ve büyük keyifle okunabiliyor.
 Clinical Infectious Diseases dergisinin 15 Kasım 2017 sayısında yayınlanan bir araştrıma makalesi bakteremisi olan septik hastalarda başlangıçta üreyen gram negatif bakterinin piperasillin tazobaktam, sefepim ve meropenem'e dirençli olup olmadığını belirlemek için geliştirilen bir risk analizini anlatıyor. 
Letermovir oral ve parenteral formlarda kullanılıyor. Allojeneik kök hücre nakli yapılan ve öncesinde CMV ile karşılaşmış hastalarda infeksiyon ve hastalık profilaksisinde kullanılmak üzere FDA onayı almış bulunuyor.
 Frontiers in Medicine dergisinde yayınlanan bir derleme çevresel saprofit Gram-negatif bakterilerle insanlarda gelişen infeksiyonları inceliyor. Makalenin tamamına derginin web sitesinden serbest erişim mümkün..
 New England Journal of Medicine dergisinin 19 Ekim 2017 tarihli sayısında yayınlanan bir derleme, alt ekstremite ülserlerinin etyopatogenezi, tanısı ve tedavisine yönelik güncel bilgiler sağlıyor. Makalenin tam metnini ekli pdf dosyasında bulabilirsiniz.