• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
CID'de yayınlanan yazıda AML ya da MDS tanısı ile allogeneik nakil yapılan 7128 olguda  saptanan 258 VRE olgusu incelenmiş. 
MRSA bakteremisinde ayaktan oral tedavi ile IV tedavi sonrası ayaktan tedavi karşılaştırılmakta
Bu çalışmada hematoloji hastalarında invazif pulmoner aspergilloz tanısında yeni bir lateral flow device kullanımı anlatılıyor. 
CHEST'te yayınlanan çalışmada nozokomiyal pnömonide geniş spektrumdan dar spektruma geçişin etkisine bakılmış. Sonuçlar olumlu.
İş günü başında yapılan endoskop kültürlerinde dirençli bakteri rastlanmadı..
JAMA son sayısında septik şokta periferik perfuzyona yönelik startejileri karşılaştıran ANDROMEDA-SHOCK çalışma sonuçları yayınlandı.
İtalya'dan yapılan çalışmada toplam 215 fungal kan akımı infeksiyonu incelenmiş.
Kök hücre nakli yapılan Febril nötropenik hastalarda Vankomisin başlanmış ise 48 saatten sonra vankomisini kesmek için nelere bakmak gerekli. Vankomisin'i 48 saatten sonra sürdürmek için kriterler kültürde MRSA gösterilmesi,nasal sürüntüde MRSA görülmesi, pnömoni varlığı ve hemodinamik dengesizlik olarak belirlendi. Bu durumlar yoksa Vankomisin kesildi.
CID'de yayınlanan çalışmada Konjuge pnömokok aşısının çocuklarda S. pneumonia sepsisine etkisine bakılmış.
GAMES kohortundan elde edilen veriler incelenerek ayaktan tedavi ile yatırılarak tedavi karşılaştırılmış.