Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Bu derlemede literatürden alınan 8 çalışmanın sonuçlarına dayanan bir metaanalizle, klasik amfoterisin B ve lipit formülasyonlarının klinik etkinlik ve hastalar tarafından tolere edilebilirliği değerlendiriliyor.
Cancer dergisinde yayınlanan bu çalışmada intermediate evre NHL tanısı alıp CHOP, CHOP-R, veya CNOP tedavisi alan hastaların febril nötropeni nedeniyle hastaneye yatirılması ilk tedavi kürlerinde gerçekleşiyor ve bu riski bazı faktörler belirliyor..
Klinik olarak tanı konan sinuzit olgularında antibiyotik kullanımı ile plasebo arasında klinik etkinlikte fark bulunmadı. Çalışma İsveçte toplam 252 hastada yapıldı. Yorum içerde...
Nokardiyozis çoğunlukla pulmoner belirtilerle karakterize opportunistik bir infeksiyondur. Hastaların çoğunda altta yatan kronik ve debilizan nitelikte bir hastalık bulunur. Hastalığa eğilim yaratan en önemli faktörlerin başında kronik akciğer hastalığı ve bu nedenle uzun süreli steroid kullanımı gelmektedir. Diğer faktörler/hastalıklar arasında diabetes mellitus, hematolojik ve diğer kökenli malign hastalıklar, transplantasyon ve AIDS sayılabilir. Ancak hastaların %10 kadarında her hangi bir predispozan faktör saptanmayabilir. Sağlıklı kişilerde nokardia infeksiyonu genellikle perkutan travmayı takiben gelişir.
JCO'da yayınlanan ve 3597 olguyu içeren bir metaanalizde febril nötropenik hastalarda profilakside Itrakonazol'un başarılı olduğu ve özellikle Aspergillus'a karşı etkili olduğu gösterildi. Ancak çalışmalar Türkiye'de bulunmayan oral solüsyon veya IV Itrakonazol ile yapılmış..
Clinical Infectious Diseases'in 15 Ocak 2004 sayısında yayınlanacak olan kılavuz 4 ana başlığı kapsıyor: 1)Mikrobiyoloji laboratuarının rolü 2)İnvaziv kandidiazis tedavisi 3)Mukokutanöz kandidiazisin tedavisi 4)İnvaziv kandidiazisin önlenmesi
Bu 'editoryal' makale MD Anderson hastanesinden Dr. Kenneth Rolston tarafından British Journal of Cancer'de yayınlanan bir araştırma makalesinin sonuçlarını yorumlamak amacıyla yazılmıştır. Yapılan çalışmada düşük riskli nötropenik hastalar iki gruba ayrılarak, bir grup oral siprofloksasin ve ko-amoksiklav ile tedavi ve uygun olan en kısa sürede hastaneden taburcu edilmiş, diğer grup ise parenteral gentamisin ve piperasilin tazobaktam verilerek hastanede tutulmuştur. Sonuçta her iki hasta grubunda da benzer başarı oranları elde edilmiş, ancak oral tedavi grubunda hastalar hastanede çok daha kısa süre kalmışlardır. Bu grup hastada hastane dışında oral tedavinin etkinliğini göstermesi açısından önemli bir çalışma ve yorumunu bu haberde bulacaksınız.
Ağır sepsis organ disfonksiyonuna neden olarak hastalarda %50'ye varan oranlarda mortalite ile sonlanabilen klinik bir tablodur. Hastalarda yaşam şansını artıran klinik girişimler arasında intravenöz sıvı replasmanı, empirik geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, aktive 'drotrecogin alfa' kullanımı ve adrenal yetersizliği olan hastalarda steroid replasmanı sayılabilir. Günümüzde klinisyenler, ağır sepsisin optimal tedavisinde bu yöntemlerin bir ya da birkaçını birarada uygun biçimde kullanmak durumundadırlar.
Bu yazıda solunum yolu patojenlerine karşı geniş spektrumlu antibiyotik etkisi gösteren yeni bir ribozom inhibitör sınıfı antibiyotik tanımlanmaktadır. Bu grubun makrolidler, kloramfenikol, tetrasiklinler, aminoglikozidler veya, oksazolidinonlarla çapraz direnç göstermemesi en önemli özelliklerinden biri olarak kaydedilmektedir. Yapısal olarak kinolonlara benzemekle birlikte etki mekanizması farklı olarak bulunmuştur. Bu grup antibiyotikler ribozomları inhibe ederek protein sentezini durdurmaktadırlar. Uzun süredir yeni bir antibiyotik sınıfı tanımlanamadığı düşünülecek olursa, bu yeni sınıfın önemi belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır.
JAC'de yayımlanmış olan bu derlemede, antiproliferatif ve antioksidan etkilerinin ışığında interferon alfa'nın kronik hepatit C'li hastalarda hepatoselüler karsinoma insidansını nasıl azaltabileceği tartışılıyor.