Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
Bu kılavuz Febril Nötropeni Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl içinde taslak metni yayınlanan Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu'nun yenilenmiş son halini içermektedir. Kılavuz'un tam metni Flora Degisi'nin 2004 yılı ilk sayısında da yayınlanacaktır.
Arjantin'de yapılan bu çalışmada piperasilin tazobaktam'ın tedavide kullanımının K.pneumoniae ve P.mirabilis suşlarındaki sefalosporin direncine etkisi araştırılmakta...
Hepatosellüler karsinom insanlarda rastlanan kanser türleri içinde en sık görülen beşincidir. Hastalığın insidensi giderek artan sayıdaki Hepatit B ve C infeksiyon sıklığına parelel olarak artmaktadır. Sirozlu hastalar hepatosellüler karsinom açısından en yüksek risk taşıyan grup olup, 6 ayda bir kontrolden geçirilmeleri gereklidir. Bu tür bir sürveyans çalışması tümörün erken evrede yakalanıp, cerrahi olarak çıkartılabilmesine, karaciğer transplantasyonuna veya perkütan tedaviye olanak sağlar. Bu tür bir tedaviyle beklenen yaşam şansı 5 yıl için %50'den fazla olarak bildirilmektedir.
İnvaziv aspergillosis tanısında galaktomannan antijeni kullanımı 154 karaciğer transplant alıcısında değerlendirildi. Örnek uyumu %98.5, hasta spesifisitesi %87 bulundu.
S. stercoralis hayat döngüsünü konakta tamamlama özelliğine sahip tek intestinal nematod olması nedeniyle immun sistemi baskılanmış kişilerde hiperinfeksiyon sonrası ölümcül tablolar yaratabilmektedir....
Tedaviye dirençli HIV-1 infeksiyonu giderek artan oranda karşılaşılan bir sorundur. Bu hastaların çoğunda kombinasyon tedavisi tam bir viral süpresyon sağlayamamaktadır. Bu durumda sürdürülen tedavi sonucu dirençli şuşların akümülasyonu gerçekleşmekte ve hastalık progresyonu belirgin hale gelmektedir. Bu grup hastalarda birbirinden farklı üç tedavi olasılığı söz konusudur. Okuyacağınız bu makale bu tedavi şekillerini açıklıyor.
Salgın sırasında kliniklerde görev yapan sağlık personelinin serum örneklerinin incelenerek sadece hastalık geçirenlerde serokonversiyonun saptanması SARS'ın subklinik bir seyri olmadığını düşündürmüştür.
Pensilvanya'da bir hastadan Eylül 2002'de izole edilen S. aureus suşunun vankomisin MIC değeri 32 mcg/ml saptandı. Bunun yanısıra aminoglikozidler, beta-laktamlar, kinolonlar, makrolidler ve tetrasikline de dirençli olduğu saptanan suş, linezolid, minosiklin, quinupristin-dalfopristin, rifampin, teikoplanin ve trimethoprim-sulfamethoksazole'a duyarlı bulundu..
Bu derlemede, siprofloksasinin pediyatrik kanser hastalarında infeksiyonların profilaksi ve tedavisinde kullanımı tartışılıyor.
Hepatorenal sendrom ileri evredeki sirozun bir komplikasyonu olarak ortya çıkan ve renel yetmezlik ve dolaşım bozukluğu ile karakterize bir klinik tablodur. Renal yetmezliğin nedeni renal dolaşımda ortaya çıkan ağır vazokonstriksiyondur. Renal dolaşımın yanısıra ekstrasplenik vasküler yatakta da yoğun bir vazokonstrüksiyon görülür. Hastalığın tanısı diğer renal yetmezlik nedenlerinin ekarte edilmesine dayanır. Özellikle hızlı ilerleyen bir renal yetmezlik tablosu halinde prognoz oldukça kötüdür. Uygun hastalarda karaciğer transplantasyonu en etkin tedavi yöntemi olarak bildirilmektedir.