• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
Bir sayfada 10 haber gösterilmektedir.
 JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir makalede antibiyotik aldıktan sonra 30 gün süreyle izlenen 1488 hastadaki yan etkiler rapor ediliyor.  Hastaların %20'sinde antibiyotiğe bağlı bir yan etki ortaya çıkmış. Her 10 günlük ilave tedavi antibiyotik yan etkilerinde %3'lük bir artışa neden oluyor.
 Medscape Infectious Diseases web sitesinde serbest erişimli yayınlanan bir derleme, uygun antibiyotik kullanımında doğru tanının önemi ile ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşıyor.
 The New England Journal of Medicine dergisinde erken basım makale olarak yayınlanan bir yazıda dünyanın 195 ülkesinde son 25 yılda obesite ve kilo fazlalığının sağlık üzerine olumsuz etkileri değerlendiriliyor. Yazıdaki verilere göre 2015 yılı itibariyle Türkiye'deki kadınların %35'inden fazlası obez veya kilo fazlası var. 
 Dünya Sağlık Örgütü her iki yılda bir yaptığı Mutlak Gerekli İlaçlar listesini yeniledi. Listede antibiyotikler 3 kategoride değerlendiriliyor. 
 Antimicrobial Agents and Chemotherapy dergisinin Haziran 2017 sayısında yayınlanan bir makale, AmpC kromozomal beta-laktamaz sentezleyen enterik gram-negatif bakterilerle oluşan bakteremilerin tedavisinde sefepim, meropenem ve piperasilin-tazobaktam kombinasyonunun etkinliğini retrospektif olarak değerlendiriyor.
 Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi antibiyotikler ve direnç konularında özel sayı yayınladı. Sayının içeriğinin tamamına serbest erişim mümkün.
 Nature dergisinin web sitesinde 5 ay süreyle serbest erşime açık kalacak antibiyotik direnci ile ilişkili bir dizi seçme makale yayınlandı.
 1-5 Haziran 2017 tarihleri arasında New Orleans'ta gerçekleşen ASM Microbe 2017 toplantısında yapılan bir sunumda Next Generation sekanslama yöntemi ile kök hücre nakli yapılmış hastaların plazmalarında CMV ve başkaca virüs, bakteri de diğer patojenlerin araştırımasına dair veriler sunuldu. Bu yöntemle 1250'den fazla patojenin klasik yöntemlere kıyasla daha çabuk ve daha kolay gösterilebileceği belirtiliyor.
 New Orleans'ta 1-5 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmakta olan ASM Microbe 2017 toplantısında sunulan bir bildiri, ticari olarak satılan yoğurt içinde bulunan Lactobacillus parafarraginis isimli bakterinin laboratuar koşullarında test edilen MDR fenotipinde ESBL sentezleyen 14 değişik gram-negatif bakteriyi inhibe ettiğine işaret ediyor.
 Open Forum Infectious Diseases'de yayınlanan bir araştırma 2006-2011 yılları ararsında ABD'de 4 transplant merkezinde kök hücre nakli yapılmış 444 hastadaki infeksiyonların epidemiyolojisini açıklıyor. Makaleye derginin web sayfasından serbest erişim mümkün.