• Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
NEJM'de yayınlanan çalışmada IV veya oral verilebilen yeni antibiyotik Omadasiklin'in toplumsal kökenli pnömonide etkililiği araştırılmış. Avantajı günde tek doz olması. 
JAMA'da yayınlanan metanaliz aspirin'in kardiyovasküler hastalıklardan korunmada yararlı olduğunu doğruladı ancak kanama riski artıyor.
Yineleyen C. difficile infeksiyonlarının tedavisinde fekal mikrobiota transplantasyonu ve vankomisin kombinasyonu fidaxomisin ve vankomisin kombinasyonundan daha iyi sonuç vermiş.
Nature Microbiology'de yayınlanan çalışma depresyonu olan hastalarda barsakta Coprococcus ve Dialister'in az olduğunu gösterdi.
NEJM'de yeni yayınlanan çalışma kemik ve yumuşak doku infeksiyonlarında oral antibiyotik ile intravenöz antibiyotik kullanımını karşılaştırmakta...
 Yayınlanan 2 çalışma bu konuda şüphelere yol açtı. 
ABD'de yapılan çalışmada ciddi S. aureus infeksiyonu tanısı ile ayaktan parenteral tedavi alan hastaların üçte biri yan etkilerle karşılaşırken %64'ü 90 gün içerisinde yeniden hastaneye yatmış.
 Yoğun bakımda ortaya çıkan C. auris infeksiyonunun sebebi yeniden kullanılabilir koltuk altı sıcaklık ölçerler. 
Mycoses Study Group (MSG), hematolojik maligniteli hastalarda antifungal profilaksi pratiğini anlamak için anket yapıyor. Ayrıntı haberde.. 
 FDA tarafından yapılan bir araştırmada florokinlerin nadir de olsa aort disseksiyonuna yol açtığını gösterdi. Son duyuru 10 Mayıs 2017'de yapılan duyurunun güncellenmesi. 
 MMRW'de yayınlanan rapora göre Pakistan'da görülen olgular florokinolon'lara dirençli. Salmonella enterica serotip Typhi (Typhi)'nin kloramphenicol, ampisillin, trimethoprim-sulfamethoxazole, fluorokinolon, ve 3. jenerasyon sefalosporinlere dirençli olduğu saptandı. 
 ABD'de yapılan geniş bir araştırma ayaktan antibiyotik kullanımındaki sorunları gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü 2019'da sağlığımız tehdit eden 10 önemli başlığı yayınladı. Tehditlerden Bunların başında aşı reddi geliyor.
ABD'de acil servislerde yapılan araştırmada erişkin acile giden çocuklara, pediatrik acillere giden çocuklara göre daha fazla antibiyotik özellikle makrolid verilmekte ve bunların %32'si endike değil.  
JAMA Network'te "Optimized Arylomycins May Help Address Antibiotic Resistance" başlıklı bir yazı yayınlandı.
 NEJM'de yayınlanan 2 çalışma P vivax'a karşı tek doz Tafequin'in Primakin kadar etkili olabileceğini gösterdi.
Yapılan moleküler çalışmada stetoskopların taşıdığı patojenlerin temizleme ile azaltılabildiği ancak değiştirilme ya da ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı gösterildi.
Antibiyotik dirençli Enterobacteriaceae'ya karşı kolistin+AZT kombinasyonu başarılı.
JAMA Internal Medicine'de yayınlanan metaanalize göre sepsiste kortikosteroid kullanımı plasebo ve destek tedavisine göre 28 günlük mortaliteyi azaltmakta daha etkili.  
FDA'nın onayladığı heksavalan aşı difteri, tetanoz, boğmaca, polio, hepatit B, ve Haemophilus influenzae tip b'ye yönelik..