Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
 Amerikan İnfeksiyon Hastalıkları Derneği uzman komitesi tarafından akut viral ve bakteriyel solunum yolu infeksiyonlarında moleküler testlerin kullanımına ilişkin bir kılavuz yayınlandı.
 Annals of Intrenal Medicine'da 17 Temmuz'da yayınlanan ve yeni kanıtlara dayalı bir profilaksi kılavuz "update"i, klorokin veya hidroksklorokin'in tek başına veya azitromisin'le birlikte profilaktik olarak kullanımının ciddi COVID-19 gelişimini engellemediğini, buna karşın kullananlarda ciddi yan etkilere neden olabileceğine işaret ediyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün.
 Cell dergisinde yayınlanan bir araştırmanın sonuçları COVID-19'lu hastaların serumundaki protein ve metabolitlerin analizinin hastalığın şiddetini belirlemede kullanılabileceğini gösterdi. Bu bilgiler bir bilgisayar aracılığı ile kullanıldığında sadece 22 protein ve 7 metabolit varlığı ile ciddi seyredecek hastalar ayırdedilebiliyor.
 American College of Physicians (ACP) tarafından yayınlanan bir makalede toplumda ve hastane ortamında kumaş, cerrahi ve N95 maskelerin kullanımı ve koruyuculuklarına ilişkin elde varolan kanıtlara dayalı öneriler sıralanıyor. 
 The New England Journal of Medicine dergisinin 17 Haziran tarihli sayısında yayınlanan bir genetik analiz kan grubu A olanlarda COVID-19'un respiratuar yetmezlikle daha sık ilişkili olduğu, O Grubuna sahip kişilerin ise ağır hastalığa karşı daha korunaklı olduğuna işaret ediyor.  4 Haziran'da Turkish Journal of Medical Science dergisinde Hacettepe Tıp Fakültesinden bir grup araştırıcı tarafından yayınlanan bir makale de, A Grubuna sahip kişilerin COVID-19'a yakalanma eğiliminin daha fazla olduğu, buna karşılık O Grubunun hastalığa yakalananlarda en az görülen kan grubu olduğunu göstermişti.
 Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen RECOVERY çalışması kapsamında araştıcılar günde 6 mg po veya iv olarak uygulanan deksametazon'un ciddi COVID-19 nedeniyle ventile edilen hastalarda mortaliteyi %33, oksijen tedavisine ihtiyaç duyan diğer hastalarda %20 oranında azalttığını saptadılar. Bulgular henüz bir makale olarak yayınlanmadı.
 Hacettepe ve ODTÜ'den bir grup bilim insanının katkısıyla hazırlanan yeni bir matematiksel modelleme Türkiye'nin COVID-19 açısından 2. bir dalga riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.
 Surgisphere isimli daha önceden pek kimsenin adını duymadığı Şikago'daki küçük bir şirketin sağladığı verilerle, önce NEJM'de daha sonra da Lancet'te yayınlanan hidroksiklorokin ile ilişkili makalelerin içerdiği verilerin doğru olmadığının anlaşılması üzerine dergilerden geri çekilmesine ilişkin öykü Science dergisinde yayınlanan bir makalede ayrıntılı biçimde anlatılıyor. 
 Cell dergisinde yayınlanan bir makalede COVID-19'lu hastaların seyrinde hafif-orta ağırlıkta olgularla ağır seyredecek olguları ayırdedebilecek moleküler markerlar elde edildiği gösterildi. Verilerin bilgisayar aracılığıyla analizi sonucu hastalığın seyri hakkında başlangıçta bilgi edinilmesi mümkün olabilecek.
 JAMA'nın 3 Haziran sayısında yayınlanan ve Çin'de yapılan randomize bir çalışmanın sonuçlarına göre konvalasan plazma kullanımı 28. günde klinik iyleşme üzerine anlamlı bir etkiye sahip değil.
 IDSA yeni verilerin ışığında düzenli olarak COVID-19 tanı ve tedavi kılavuzlarını yeniliyor. En son değişikilikler 22 ve 25 Haziran tarihlerine ait. Esas olarak deksametazon, hidroksiklorokin, azitromisin, remdesivir ve konvalasan plazma kullanımına ilişkin yeni öneriler yapılmış.  
 Febril nötropeni kavramını ilk kez ortaya atan ve bu hastaların empirik olarak geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerektiği konusunda öncül çalışmaları yapan Prof. Gerald Bodey 22 Haziran 2020'da, Houstan'da yaşamını yitirdi.
 Clinical Microbiology and Infection dergisinin Temmuz 2020 sayısında yayınlanan bir araştırma makalesi, Hacettepe Tıp Fakültesi'nde 2000 ve 2018 yılları arasında saptanan miks fungemi olgularını ve literatürde yer alan diğer olguların sistematik derlemesini içeriyor.
 Amedeo medical portal'i tarafındna hazıralanan COVID-19 kitabının 4. baskısı 18 Haziran'da yayınlandı. Kitabın tam metnine ücretsiz erişim mümkün.
Mycoses dergisinde yayınlanan bir retrospektif çalışmada nadir rastlanan maya mantarları ile gelişen fungemiler analiz ediliyor.
 Critical Care Explorations dergisinde, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden iki uzmanın yayınladığı makalede kritik durumdaki COVID-19 hastalarında immünmodülatör tedavinin rolü tartışılıyor. Makalenin tam metnine serbest erişim mümkün. 
Çalışma, azol tedavisi alan ve pozitif PCR olan hastalarda direnç görülüp görülmesiğine bakmış.  
 JAMA dergisinin web sitesinde yayınlanan bir mülakatta Dr. Anthony Fauci COVID-19 için geliştirilemkte olan aşıların son durumundan, okulların yeniden açılmasına kadar gündemde olan değişik konulara ilişkin fikirlerini anlatıyor. Mülakata derginin web sitesinden serbest erişim mümkün.
 Annals of Internal Medicine dergisinin web sitesinde 3 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan bir derleme asemptomatik SARS-CoV-2 infeksiyonunun sıklığı ve bulaştırıcılığı konusunda ayrıntılı bilgiler içeriyor.
 The New England Journal of Medicine ve The Lancet dergilerinde yayınlanan hidroksiklorokin, klorokin ve makrolid kombinasyonlarının COVID-19 etkinliği ve kardiyovasküler toksisitesi ile ilişkili iki makale veriyi sağlayan Surgisphere firmasının ham verileri sağlayamaması nedeniyle yazarları tarafından geri çekildi.